Begrippenlijst

aanbesteden

De procedure die de opdrachtgever doorloopt om de aannemer te selecteren en afspraken te maken over de prijs; (de aanneemsom). Er zijn verschillende aanbestedingsvarianten. Voor zelfbouw zijn twee varianten geschikt, te weten: onderhandse aanbesteding en enkelvoudige uitnodiging.

aanneemsom

Het totale bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is voor het bouwen van de woning, exclusief eventueel meer- en minderwerk. De aanneemsom wordt tijdens de aanbestedingsprocedure vastgesteld. Bij CPO wordt o.b.v. de aanneemsom voor het gehele project, een aanneemsom per woning bepaald. De aanneemsom per woning wordt vervolgens vastgelegd in de aannemingsovereenkomst of, als de aannemer ook de bouwkavel levert, in de koop-aannemingsovereenkomst.

aannemingsovereenkomst

De overeenkomst tussen zelfbouwer en aannemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd wat de aannemer gaat bouwen, de eisen waaraan moet worden voldaan, de garanties, de aanneemsom en de betalingstermijnen. Ook bij CPO wordt een aannemingsovereenkomst per woning aangegaan. Het model voor de aannemingsovereenkomst wordt in de praktijk geleverd door de partij die de afbouwgarantie levert. Wanneer de aannemer ook de bouwkavel levert, wordt er geen aannemingsovereenkomst maar een koop-/aannemingsovereenkomst afgesloten. 

abc-levering

De levering van de bouwkavel van partij A (bijvoorbeeld de gemeente) via partij B (de projectaannemer) aan partij C (de zelfbouwer). Is alleen een optie bij CPO, niet bij individuele zelfbouw. Voordeel voor partij A is dat er maar aan één partij geleverd hoeft te worden. Voordeel voor de bouwgroep is de zekerheid dat de individuele leden (partij C) ook daadwerkelijk opdracht geeft aan de projectaannemer.

achtervang

Een partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie of de aannemer) die een aantal financiële risico’s van een CPO-project bij de deelnemers wegneemt. Het gaat om twee soorten risico’s, te weten:
het plankostenrisico en het afzetrisico. Het afdekken van het plankostenrisico is in de huidige economische situatie  niet goed mogelijk. Het afzetrisico kan voor een beperkt deel worden overgedragen aan de aannemer. 

afbouwgarantie

Een afbouwgarantie garandeert dat wanneer de aannemer tijdens de bouw failliet gaat, de woning toch wordt afgebouwd. Afbouwgaranties voor nieuwbouw zijn: Woningborg,  SWK (stichting Waarborgfonds Koopwoningen) en de Nieuwbouwgarantie van Bouwgarant. Bij zelfbouw is het absoluut noodzakelijk dat er onder een afbouwgarantie gebouwd wordt. De aannemer moet daarvoor zijn aangesloten zijn bij een van de bovenstaande garantie-instituten.

afsluitprovisie

Kosten die de hypotheekverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van de hypothecaire lening. De hoogte van het provisiebedrag varieert per hypotheekverstrekker en ligt tussen 0,5% en 1,5% van het te lenen bedrag.

afstandsverklaring

Aan de orde bij de aanbestedingsvariant 'enkelvoudige uitnodiging', ofwel 'bouwteam'. De aannemer die wordt uitgenodigd om deel te nemen in het bouwteam tekent een afstandsverklaring. In de afstandsverklaring wordt geregeld dat de aannemer aan zijn positie in het bouwteam niet het recht kan ontlenen dat hij het project ook daadwerkelijk kan  gaan bouwen. Wél krijgt hij het recht om als eerste en vooralsnog enige een prijsaanbieding te doen.

afzetrisico

Het risico dat een of meerdere woningen in een CPO-project niet worden verkocht. 

akte van levering (leveringsakte)

Notariële akte. Met de ondertekening ervan wordt het eigendom van de bouwkavel overgedragen aan de zelfbouwer. De levering vindt meestal plaats kort voor de start van de bouw. Akte van levering en hypotheekakte passeren vaak tijdens één sessie bij de notaris. Betaling van de bouwkavel vindt ook op hetzelfde moment plaats moment.

anti-speculatiebeding

Beperkende voorwaarde bij verkoop van een bouwkavel om te voorkomen dat ermee gespeculeerd wordt. Voorbeeld: als de  woning binnen 5 jaar verkocht wordt moet een deel van de verkoopwinst – het verschil tussen de verkoopprijs en de oorspronkelijke woningprijs – worden afgedragen aan de partij die de bouwkavel heeft geleverd (meestal de gemeente). Wordt momenteel (vrijwel) nergens meer toegepast omdat het een verkoopbelemmerende bepaling is en bouwkavels niet meer zo makkelijk verkocht worden als vóór 2008. Speculeren met bouwkavels is daarom niet meer goed mogelijk.

appartementsrecht

Bij gestapelde bouw (appartementen) wordt het appartementengebouw bij de notaris, door middel van het passeren van een splitsingsakte, gesplitst in appartementsrechten. De koper wordt bij de levering van het appartementsrecht automatisch lid van de @Vereniging van Eigenaren@. Het lidmaatschap is niet opzegbaar en eindigt alleen door verkoop van het appartementsrecht.

architectenregister

De titel ‘architect’ is beschermd. Iemand mag zich architect noemen als hij/zij is ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregister.